PERSONALIZOVANI MEDICINSKI FITNESS

ZONA ZDRAVLJA By Dr Feelgood

OPŠTI USLOVI

Član 1.

Ovi Opšti uslovi poslovanja bliže uređuju odnos između Zone zdravlja i Korisnika, a povodom Korisničkog ugovora, čiji je predmet korišćenje sobnog bicikla/uređaja sa pratećim tabletom na kome su dostupne vežbe.
Opšti uslovi korišćenja istaknuti su i na internet stranici Zone zdravlja www.zonazdravlja.com.

Član 2.

Zona zdravlja predaje Korisniku na korišćenje tehnički i funkcionalno ispravan uređaj iz čl. 1 na korišćenje po ceni i pod uslovima ugovorenim Ugovorom o korišćenju i odredbama ovih Opštih uslova korišćenja.
Zona zdravlja će predaju izvršiti isključivo namenjenom Korisniku, odnosno licu koje se registrovalo kao naručilac, a koje je prilikom isporuke dužno da na uvid da svoju ličnu kartu, da bi se mogao utvrditi identitet ugovorne strane.
Sobni bicikl i tablet, može koristiti i jedan ili više Dodatnih članova. Definicija Dodatnog člana data je u Politici privatnosti.
Korisnik/Dodatni član mora imati aktivan email nalog.

Član 3.

Uređaj je namenjen za korišćenje od strane samo zdravih osoba, te Zona zdravlja preporučuje Korisniku/Dodatnom članu da pre početka korišćenja uređaja obavi zdravstveni pregled u zdravstvenoj ustanovi, na osnovu koga bi se Korisnik/Dodatni član uverio u svoju zdravstvenu podobnost za korišćenje sobnog bicikla.
Saveti o vežbama i načinu ishrane koje Zona zdravlja daje Korisniku/Dodatnom članu, namenjene su isključivo zdravim osobama i ne predstavljaju lekarske savete, dijagnoze ili zamenu za bilo koju medicinsku terapiju propisanu od strane lekara.
Korisnik/Dodatni član preuzima svu odgovornost za svoje zdravlje i rizike u vezi istog prilikom poručivanja i korišćenja uređaja, te će Zona zdravlja smatrati da je poručivanjem uređaja i vežbanjem Korisnik izjavio da je potpuno zdrava osoba, jer u suprotnom Zona zdravlja neće pristupiti zaključenju Korisničkog ugovora.
Ukoliko prilikom korišćenja uređaja Korisnik/Dodatni član oseti bilo kakve zdravstvene probleme, preporučljivo je da zastane sa vežbanjem i obrati se svom lekaru.

Član 4.

U slučaju da Korisnik ošteti sobni bicikl ili tablet, obavezuje se da štetu nadoknadi do visine koja odgovara vrednosti stvari umanjenoj za amortizaciju nastalu do tog trenutka, a najviše do iznosa od EUR 500 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.
Korisnik se obavezuje da sobni bicikl koristi samo za vežbanje, odnosno za ono čemu je on primarno namenjen, kao što to stoji u uputsvu za upotrebu.
Korisnik neće bez prethodnog pisanog pristanka Zone zdravlja premeštati sobni bicikl sa mesta na koje ga je Zona zdravlja isporučila.

Član 5.

Korisnik može biti fizičko ili pravno lice (npr. korporacija, društvo sa ograničenom odgovornošću i/ili ortačko društvo) koje može da registruje svoj nalog (u daljem tekstu: Nalog). Prilikom poručivanja uređaja Korisnik kreira zahtev navodeći sve obavezne podatke, kako bi Zona zdravlja mogla da mu dodeli korisnički nalog i da isporuči uređaj na adresu Korisnika te da pruži uslugu na adekvatan način.
Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem Korisničkog ugovora i otvaranjem Naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi Korisnički ugovor.
U svoje ime i ime trećih lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Nalog, Korisnik se obavezuje da će poštovati ove UK. Korisnik takođe snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena treća lica upoznate sa UK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore Zone zdravlja.
Korisnik je u obavezi da Zoni zdravlja da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja/dodele Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Operatoru podležu uslovima Korisničkog ugovora, ovim Opštim uslovima i Politici zaštite privatnosti. Zona zdravlja će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući i održavanje Naloga, staranje da Korisnik poseduje jedinstveni Nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku, kao i moguća pitanja plaćanja.
Korisnik prihvata da, ukoliko su podaci dati Operatoru neistiniti, netačni, zastareli i nepotpuni, Zona zdravlja zadržava pravo da ukine Nalog Korisnika, i/ili zabrani Korisniku pristup i korišćenje aplikacije ili bilo kog njegovog dela.
Za potrebe zaključenja Korisničkog ugovora i korišćenja bicikla, dobijanja saveta za vežbanje i ishranu, od Korisnika se može zahtevati da Zoni zdravlja da određene lične podatke, čije korišćenje i čuvanje podležu Politici zaštite privatnosti, koja je sastavni deo ovih UK. Korišćenje sobnog bicikla, razumeo i složio se sa uslovima Politike zaštite privatnosti.
Kada Korisnički ugovor bude otkazan ili raskinut, Zona zdravlja zadržava pravo da bez obaveštenja ukine Nalog Korisnika.

Član 6.

Mesečni računi za korišćenje uređaja, validni bez potpisa i pečata, u formi elektronskog dokumenta, će Korisniku stizati na ličnu email adresu koju je naznačio u kontakt formi prilikom kreiranja svog korisničkog naloga.
Datumom prijema računa će se smatrati naredni dan u odnosu na dan slanja računa.
Korisnik se obavezuje da izmiruje račun na način i u rokovima ugovorenim Korisničkim ugovorom.

Član 7.

Za sva pitanja koja nisu predviđena ovim Opštim uslovima primenjuju se odredbe Korisničkog ugovora i Zakona o obligacionim odnosima.
Korisnik štikliranjem polja prilikom kreiranja korisničkog naloga potvrđuje da je primio i da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja, te da iste prihvata kao sastavni deo Korisničkog ugovora. Prihvatanje Opštih uslova predstavlja uslov za zaključenje Korisničkog ugovora.
Zona zdravlja zadržava pravo da Opšte uslove korišćenja menja jednostrano, a svaku izmenu objaviće na svojoj web stranici i obavestiti postojeće korisnike o takvoj promeni putem email adrese. Ukoliko Korisnik ne otkaže Korisnički ugovor nakon obaveštenja, smatraće se da je saglasan sa izmenama Opštih uslova korišćenja.
Sva obaveštenja Korisnika ili obaveštenja koja su obavezna u skladu sa ovim Opštim uslovima se dostavljaju u pisanoj formi na email adresu Zone zdravlja: info@zonazdravlja.com.