Politika zaštite privatnosti

I         UVOD

Zona zdravlja by DR FEELGOOD d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Zona zdravlja) pruža uslugu korišćenja sobnih bicikala sa pratećim sadržajima, na način i u skladu sa Opštim uslovima korišćenja.

Ova Politika zaštite privatnosti je dostupna na Internet strani i pruža informacije o našim pravilima i procedurama u vezi prikupljanja, korišćenja i objavljivanja ličnih podataka koje dobijamo od (i) Korisnika,(ii) Posetilaca koji samo razgledaju pretražuju Internet stranu (“Posetioci”).

Pristupanjem i/ili korišćenjem naše Internet strane i/ili korišćenjem aplikacije sa savetima za vežbanje i ishranu, Korisnik daje saglasnost i prihvata da mi prikupimo, koristimo, skladištimo, obrišemo ili otkrivamo informacije vezane za Korisnika na način utvrđen ovom Politikom.

Upotrebljeni u ovom tekstu, termini ”korišćenje” i “obrada” informacija uključuju korišćenje cookies-a na računaru, podvrgavanje tih informacija statističkim ili drugim analizama i korišćenje informacija na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se, samo na prikupljanje, čuvanje, procenjivanje, modifikovanje, brisanje, korišćenje, kombinovanje, objavljivanje i prenošenje informacija u okviru naše kompanije.

II           KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO,SVRHA KORIŠĆENJA & PRAVA VLASNIKA LIČNIH PODATAKA

 1. a) Korisnici/Naručioci

Ako ste naš Korisnik/Naručilac, kada poručite sobni bicikl ili se registrujete za korišćenje aplikacije, mi ćemo vam prilikom registrovanja tražiti lične podatke kao što su vaše puno ime ili ime kompanije, adresu prebivališta/boravišta, email adresa za slanje računa i otvaranje naloga na tabletu, podatak da li imate neki zdravstveni problem; podatke o visini, težini, srčanom pulsu u mirovanju ili prilikom treniranja, procenat kiseonika u krvi, procenti masti, mišića i vode, vaše komentare o zadovoljstvu treningom. Mi koristimo te lične podatke radi isporuke proizvoda, ocene da li da zaključimo Korisnički ugovor ali i zbog pružanja saveta u vezi ishrane i vežbanja, da odgovorimo na vaša pitanja, pružimo vam željene informacije i kontaktiramo naše Korisnike u vezi aktivnosti na Nalogu ili da vas podstaknemo da vežbate ukoliko to ne činite, novih verzija ili ponude proizvoda ili druge komunikacije koja je u vezi sa novim uslugama i proizvodima koje bismo mogli da pružamo. Prilikom isporuke sobnog bicikla ili korišćenja aplikacije možemo po vašem pristanku u okviru Korisničkog ugovora prikupiti podatke o vašoj težini i krvnom pritisku, procentima masti, mišića i vode kako bismo dali adekvatnije savete za vežbanje i ishranu.

Mi ne prodajemo lične podatke naših Korisnika trećim licima. Situacije u kojima mi možemo podeliti takve informacije sa nekim trećim licem su opisane u odeljku III u nastavku teksta.

 1. b) Dodatni članovi

Dodatni članovi su lica kojima je Korisnik omogućio da na istom mestu gde je isporučen sobni bicikl, vežbaju koristeći  svoj poseban nalog i upotrebom koje sa nama dele lične podatke poput: imena i prezimena, email naloga, datuma rođenja i godina, visine, težine, srčanom pulsu u mirovanju ili prilikom treniranja, procenat kiseonika u krvi, procentu masti, mišića i vode, vaše komentare o zadovoljstvu treningom.

Mi koristimo te lične podatke da bismo pružili savete u vezi ishrane i vežbanja, da odgovorimo na vaša pitanja, pružimo vam željene informacije i kontaktiramo vas u vezi aktivnosti na Nalogu ili da vas podstaknemo da vežbate ukoliko to ne činite, novih verzija ili ponude proizvoda ili druge komunikacije koja je u vezi sa novim uslugama i proizvodima koje bismo mogli da pružamo. Prilikom isporuke sobnog bicikla ili korišćenja aplikacije možemo po vašem pristanku u okviru Korisničkog ugovora prikupiti podatke o vašoj težini i krvnom pritisku, srčanom pulsu u mirovanju ili prilikom treniranja, procentu masti, mišića i vode kako bismo dali adekvatnije savete za vežbanje i ishranu.

 1. c) Posetioci

Ovaj odeljak opisuje informacije koje možemo prikupiti od Posetilaca. Ukoliko ste vi naš Korisnik i posećujete našu Internet stranu, ovaj odeljak će se odnositi i na vas.

Ako nas kontaktirate elektronskom poštom ili popunjavanjem formulara za registraciju, možemo voditi evidenciju vaših kontakt informacija I prepiske I možemo koristiti vašu email adresu, ili bilo koju informaciju koju nam pružite u poruci da vam odgovorimo. Pored toga, možemo koristiti prethodno pomenute lične podatke da vam pošaljemo informacije u vezi sa uslugama i proizvodima koje prodajemo. Ako odlučite u bilo kom trenutku da više ne želite da dobijate takve informacije ili komunicirate sa nama, posaljite nam email na: info@zonazdravlja.com i zahtevajte da budete uklonjeni sa naše liste.

Kada posećujete Internet stranu, naši serveri automatski snimaju informacije koje vaš internet pretraživač šalje kada god posećujete internet stranu (“Log Podaci”). Ovi Log Podaci mogu da sadrže informacije kao što su vaša IP adresa, tip internet pretraživača ili internet strana koju ste posetili pre nego što ste posetili na našu Internet stranu, strane na našoj Internet strani koje posećujete, vreme provedeno na tim stranama, informacije koje tražite na našoj Internet strani, vreme i datum pristupa i ostale statističke podatke. Mi koristimo te informacije da pratimo i analiziramo korišćenje Internet strane za tehničku administraciju Internet strane, sa ciljem da povećamo funkcionalnost Internet strane i izmenimo ga prema potrebama naših posetilaca.

Kao i mnoge internet strane mi možemo koristitiI “privremene” i “trajne” cookies da bi bolje razumeli kako komunicirate sa Internet stranom, da bi pratili ukupnu upotrebu od strane naših Korisnika i rutiranje internet saobraćaja na Internet strani i da bi unapredili  Internet stranu i prodaju roba i usluga. Pored toga, molimo vas da imate u vidu da I druge strane mogu takođe da postave svoje sopstvene cookies na Internet stranu i mogu da prikupe ili traže lične podatke od vas. “Privremeni” cookie omogućava određene karakteristike Internet strane i briše se iz vašeg računara kada se diskonektujete ili napustite Internet stranu. “Trajni” cookie ostaje nakon što zatvorite internet pretraživač i može biti korišćen od strane vašeg pretraživača pri narednim posetama Internet strani. “Trajni” kolačić može biti i uklonjen  praćenjem uputstva iz fajla za pomoć pretrazivača.

 1. d) Prava vlasnika ličnih podataka

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kako se to zahteva važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnik podataka ima sledeća posebna prava:

 1. a) Pravo na informisanje: Lice ima pravo na informisanje o tome da li Rukovalac vrši obradu njegovih ličnih podataka i na koji način
 2. b) Pravo pristupa: Lice ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom.
 3. c) Pravo na ispravku: Lice ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.
 4. d) Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Lice ima pravo da traži da Rukovalac podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke. Nakon čega će ga Rukovalac obavestiti Lica o pravnim posledicama brisanja i opoziva pristanka, a koji se odnosi na nemogućnost sprovođenja dalje svrhe obrade (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja usluga koje pruža Zona zdravlja).
 5. e) Pravo ograničavanja obrade: Lice ima pravo da traži od Rukovaoca podataka ograničenje u obradi njegovih podataka (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja usluga koje pruža Zona zdravlja).
 6. f) Pravo prenosivosti podataka: Lica čiji se podaci obrađuju mogu lako da prenesu podatke koje jedan rukovalac obrađuje o njima drugom rukovaocu.
 7. g) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Lice ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.

Ako vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, molimo vas da pogledate odeljak kako nas kontaktirati.

III         OPŠTE ODREDBE

Odredbe koje slede važe za sve (Korisnike, Dodatne članove i Posetioce).

Deljenje

Možemo da delimo iili objavljujemo informacije koje prikupljamo od naših Korisnika i Posetilaca u sledećim situacijama:

  Zbirne informacije ili Nepersonalizovane Informacije

Možemo podeliti zbirne informacije koje ne uključuju lične podatke i možemo na drugi način otkriti nepresonalizovane podatke i LogPodatke trećim licima za potrebe industrijske analize, demografskog profilisanja i druge svrhe.

                  Pružaoci usluga

Možemo angažovati treća pravna ili fizička lica da nam pomognu u pružanju ili pružaju naše usluge u naše ime (poput isporuke sobnog bicikla na adresu Korisnika), da pružaju usluge vezane za prodaju usluga ili roba koje obavljamo (npr. bez ograničenja, usluge održavanja, upravljanje bazom podataka, internet analitičare i usavršavanje karakteristika Internet strane, prodajom obroka) ili da nam pomognu u analiziranju korišćenja naših usluga. Ova treća lica imaju pristup informacijama koje prikupljamo od naših Korisnika i Posetilaca samo radi obavljanja ovih zadataka u naše ime.

                  Poslovni Transferi

Možemo prodati, prebacitiili na drugi način podeliti neka ili sva osnovna sredstva, uključujući lične podatke prikupljene od naših Korisnika, Krajnjih Korisnika i Posetilaca u slučaju spajanja, pripajanja, reorganizacije ili prodaje osnovnih sredstava ili u slučaju bankrota.

                  Poštovanje Zakona i saradnja sa državnim organima

Mi sarađujemo sa državnim organima i službenim i drugim licima i koja su odgovorna za primenu zakona i radi usklađivanja sa zakonom. Mi ćemo učiniti dostupnim bilo koji podatak prikupljen od Korisnika i Posetilaca državnim organima i njihovim službenicima ili drugim licima ako je prema važećim propisima to neophodno ili primereno da odgovorimo na zahteve ili pravne procese (uključujući pored ostalog i sudske naloge) ovih lica ili da zaštitimo našu imovinu i prava kao i prava trećih lica, da zaštitimo javnu bezbednost kao i bezbednost pojedinaca ili da sprečimo ili zaustavimo aktivnost za koju smatramo da je ili predstavlja rizik da bude na bilo koji način protivna  zakonu, neetička ili kažnjiva.

Bezbednost

Veoma brinemo o bezbednosti vaših informacija. Mi preduzimamo administrativne, fizičke i elektronske mere osmišljene da zaštite vaše informacije od neovlašćenog pristupa. Mi ćemo izvršiti zakonsku obavezu i obavestiti vas o svakom narušavanju bezbednosti, poverljivosti ili integriteta vaših nekodiranih elektronski sačuvanih „ličnih podataka“ (kako je utvrđeno važećim zakonskim propisima), elektronskom poštom ili upadljivom objavom na Internet strani u najkraćem mogućem roku i bez neopravdanog odlaganja ukoliko je to u skladu sa 1) legitimnim potrebama sprovođenja zakona ili 2) bilo kojim merama neophodnim da se utvrdi obim povrede privatnosti i povrati integritet sistema podataka.

Medjunarodni Transfer

Vaše lični podaci mogu biti prebačeni ili održavani na računarima koji se nalaze izvan Republike Srbije, gde zakoni o privatnosti možda nisu tako razvijeni kao oni u oblastima koje su u nadležnosti Republike Srbije.

Linkovi za druge Internet Strane

Naša Internet strana sadrži linkove za druge internet strane. Ako izaberete da posetite reklamni sajt klikom na reklamni link ili neki drugi tip reklame, ili klikom na link neke treće strane, bićete preusmereni na internet stranu  trećeg lica. Činjenica da mi povezujemo sa internet stranom ili postavljamo reklamne linkove ili neki drugi tip reklame ne predstavlja odobrenje, ovlašćenje ili povezivanje sa tim trećim licem, niti to predstavlja odobrenje  njihove politike o zaštiti informacija i privatnosti. Mi ne preuzimamo kontrolu nad internet stranama trećih lica. Te druge internet strane mogu da pošalju sopstvene cookies ili druge fajlove u vaš kompjuter, prikupe podatke ili zahtevaju lične informacije od vas. Druge internet strane slede drugačija pravila u pogledu korišćenja ili objavljivanja ličnih podataka koje im vi pružite. Savetujemo vam da pročitate pravilnike o zaštiti privatnosti ili izjave drugih internet strana koje posećujete.

Politika Naše Kompanije Prema Deci

Naši proizvodi i usluge nisu namenjeni maloletnicima. Mi ne prikupljamo svesnonamerno lične podatke maloletnika. Ako roditelj ili staratelj shvati da nam je njegovo ili njeno dete dalo lične podatke  bez njihovog pristanka, on ili ona treba da nas kontaktiraju na: info@zonazdravlja.com. Ako mi primetimo da nam je maloletnik dao lične podatke, mi ćemo izbrisati te podatke iz naših baza.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici, našoj praksi u vezi sa vašim ličnim podacima vezanim za Internet stranu, upotrebu aplikacije ili Korisnički ugovor koji ste zaključili, ili ako biste želeli da uklonimo vaše lične podatke iz naše baze podataka i ugasimo vaš Nalog, ne oklevajte da nas kontaktirate na: info@zonazdravlja.com.

 V   MODIFIKACIJE

Ova Politika Zaštite Privatnosti može biti ažurirana s vremena na vreme. Obavestićemo vas o bilo kakvim značajnim izmenama objavljivanjem nove Politike na Internet strani. Savetujemo vam da proveravate ovu Politiku redovno zbog mogućih promena.

POTVRĐUJEM DA SAM PROČITAO, RAZUMEO I PRISTAO NA USLOVE OVE POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI.